jos55 instaslot88 Pusat Togel Online นโยบายการคลังมีความสำคัญอย่างไร? - INEWHORIZON

INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

นโยบายการคลังมีความสำคัญอย่างไร?

นโยบายการคลังมีความสำคัญอย่างไร?

รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย

นโยบายการคลังเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินงานของนโยบายการคลังส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อบรรลุเป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ทั้งในด้านการกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต สร้างการจ้างงานและรักษาเสถียรภาพในราคาสินค้า มาตรการต่างๆของนโยบายการคลังล้วนทำให้เกิดผลกระทบได้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศถ้าวัดโดยการใช้จ่าย สามารถแบ่งได้เป็นการใช้จ่ายภาคเอกชน เพื่อการบริโภค(C) การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาคเอกชน(I) การใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งการบริโภคและการลงทุน(G) และมูลค่าการส่งออกในสินค้าและบริการลบด้วยมูลค่าการนำเข้า(X-M). นอกจากการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยตรงคือG แล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในหมวดอื่นๆคือการบริโภคและการลงทุนของประชาชน การนำเข้าและการส่งออก นโยบายการคลังก็ส่งผลกระทบได้ และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด

การใช้ จ่ายโดยรัฐบาล โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่นการสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งอาจเป็นการลงทุนโดยรัฐบาลทั้งหมด หรือเป็นโครงการที่ร่วมทุนกับภาคเอกชน และการจัดซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล จะมีส่วนในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรง  แต่มาตรการทางนโยบายทางด้านอื่นๆ เช่นการเพิ่มหรือลดภาษีเงินได้ การเปลี่ยนแปลงในภาษีสรรพสามิตร การจัดเก็บภาษีใหม่ หรือการลดหย่อนภาษีในลักษณะต่างๆ จะมีผลกระตุ้นหรือยับยั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน  ในด้านการลงทุน นโยบายภาษีอากรมีผลกระทบต่อการตัดสินใจการลงทุน เช่น การส่งเสริมการลงทุนโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ถึง 8 ปี การให้สิทธิประโยชน์การคำนวณภาษีเงินได้โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายที่ใช้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการเอกชน สามารถนำมาหักออกจากการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บางทีอาจสามารถหักออกได้เป็นจำนวนเงิน 2 ถึง 3 เท่าจากที่มีการใช้จ่ายไป ซึ่งทำให้เสียภาษีได้น้อยลง มาตรการเหล่านี้ ย่อมสร้างแรงจูงใจต่อการลงทุนและต่อการทำกิจกรรมทางด้านวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการเอกชน ในะด้านนำเข้าและการส่งออกในสินค้าและบริการ นโยบายการคลังด้านภาษีอากร ก็ส่งผลกระทบได้ เช่นการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราสูงเพื่อสกัดกั้นกั้นการนำเข้า การยกเว้นภาษีนำเข้าในสินค้าบางชนิดเพื่อให้สินค้าเหล่านี้มีราคาขายในประเทศตำ่ลง หรือการยกเว้นภาษีในเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สินค้าที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศมาผลิตเป็นสินค้าออก  นโยบายการคลังก็สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการส่งออก หรือลดการส่งออกในสินค้าและบริการ ได้  โดยทั่วไป การส่งสินค้าออกจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้ามีสินค้าออกชนิดใดที่มีความสำคัญต่อการบริโภคในประเทศ และสินค้านั้นเกิดการขาดแคลน รัฐบาลมีความปรารถนาที่จะให้สินค้ามีความ เพียงพอในการใช้ ก็อาจเก็บภาษีการส่งออก หรือค่าธรรมเนียมการส่งออก เพื่อลดแรงจูงใจในการส่งสินค้านั้นออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ดังเช่นกรณีของการเก็บพรีเมียมข้าว ในช่วงเวลาหนึงที่มีการใช้ในประเทศไทย

จะเห็นได้ว่า ภาษีอากรนอกจากเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดสรรทรัพยากรในภาคเศรษฐกิจต่างๆ  การเก็บภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลจึงมีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยรวมและต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *