jos55 instaslot88 Pusat Togel Online กิติมา อมรทัต  ไร่นาน อรุณรังษี สองปัญญาชนมุสลิมร่วมสมัย (17) - INEWHORIZON

INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

กิติมา อมรทัต  ไร่นาน อรุณรังษี สองปัญญาชนมุสลิมร่วมสมัย (17)

กิติมา อมรทัต  ไร่นาน อรุณรังษี สองปัญญาชนมุสลิมร่วมสมัย (17)

จรัญ มะลูลีม

กิติมา อมรทัตกับงานเขียนและงานแปลว่าด้วยโลกมุสลิม (ต่อ)

คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กุรอานและวิทยาศาสตร์

คัมภีร์อันประเสริฐที่ได้รับการตรวจสอบโดยความรู้สมัยใหม่ กิติมา อมรทตแปล จาก The Bible the Gur’an and Science ของมอริส บูกายย์ นักเขียน ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ ชาวฝรั่งเศส จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อิสลามิคอะคาเดมี ซึ่งผมเองเป็นคนเขียนคำนำให้กับสำนักพิมพ์มีข้อความว่า

คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กุรอานและวิทยาศาสตร์  เป็นงานชิ้นเอกของมอริส บูกายย์ ศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างยาวนานทั้งจาก คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กุรอานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  บูกายย์ทุ่มชีวิตให้กับการเรียนรู้เรื่องอิสลามด้วยการศึกษาภาษาอาหรับและคัมภีร์กุรอาน  อย่างใจจดใจจ่อก่อนที่จะมาสู่จุดสรุปว่า คนเราจะสามารถเข้าใจคัมภีร์กุรอานได้ก็ต่อเมื่อใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เท่านั้น

งานของบูกายย์ จึงเป็นงานที่ผู้อ่านจะได้สาระสำคัญจากการวิเคราะห์ของเขาอันเกิดจากประสบการณ์แห่งการค้นคว้าของเขาในเรื่องคัมภีร์ของยิว  คริสเตียนและกุรอาน

บูกายย์ได้วางแนววิเคราะห์ของเขาที่มีต่อพระคริสตธรรมคัมภีร์ (Gospels) คัมภีร์เก่า (Old Testament) และกุรอาน (Qur’an) เอาไว้ในระดับเดียวกันและนำเสนอความคิดของเขาต่อคัมภีร์เหล่านี้เอาไว้อย่างน่าสนใจและชวนให้ติดตาม บูกายย์ได้กล่าวถึงอคติของชาวตะวันตกที่มีต่อกุรอานอันเนื่องมาจากการขาดความเข้าใจ  หรือการเชื่อแบบตามๆ กันมาเป็นเวลาช้านาน  แม้ว่าในปัจจุบันสิ่งที่กล่าวมาจะค่อยๆ จางหายไปแล้ว  ก็ตาม

บูกายย์ได้เริ่มงานเขียนของเขาด้วยการตั้งคำถามว่าคัมภีร์ต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้นมีความแท้จริงอย่างไร?  จากคำถามนี้เองทำให้เขามุ่งตรงไปที่การตรวจตาสภาพการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในการถือกำเนิดของคัมภีร์นั้นๆ ตลอดจนวิธีที่คัมภีร์นั้นถ่ายทอดมาถึงผู้คนในสมัยปัจจุบัน

จากวิธีการศึกษาข้างต้นทำให้บูกายย์สามารถจำแนกแยกแยะเนื้อหาในโองการของคัมภีร์ต่างๆ ได้โดยละเอียด  และอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง   โดยเฉพาะความเกี่ยวเนื่องระหว่างพระคัมภีร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับบูกายย์การเผชิญหน้าระหว่างข้อความในพระคัมภีร์ต่างๆ กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มักจะให้อาหารทางความคิดแก่มนุษย์อยู่เสมอ

จากการศึกษาถึงความเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์กับคัมภีร์กุรอาน บูกายย์ได้มาสู่ข้อสรุปว่าไม่มีโองการใดในคัมภีร์กุรอานเลยที่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์  ซึ่งในเรื่องนี้เขาได้แสดงให้เห็นด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้แล้ว

อิสลามิค อะคาเดมี ต้องการให้ความคิดเห็นของบูกายย์ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างครบถ้วนกระบวนความ จึงมอบหมายให้ ดร.กิติมา อรมทัต เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย  เป็นการแปลที่พยายามอย่างที่สุดที่จะจับเอาเนื้อหาที่บูกายย์ต้องการถ่ายทอดมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านทุกประโยคด้วยความตั้งใจ  ซึ่งแน่ละเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและต้องใช้คัมภีร์ไบเบิลช่วยในการแปลร่วม

ก่อนจบการศึกษาค้นคว้าเรื่อง คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กุรอานและวิทยาศาสตร์  บูกายย์ได้กล่าวเอาไว้ในที่สุดว่า “กุรอานสอดคล้องกับข้อมูลวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างเต็มที่  นอกจากนี้เราจะได้พบข้อความในคัมภีร์กุรอานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้วย  ความรู้สมัยใหม่จึงทำให้เราเข้าใจโองการหลายโองการในกุรอาน  ซึ่งไม่สามารถตีความมาจนกระทั่งบัดนี้ได้  ข้อความในกุรอานสอดคล้องกับข้อมูลสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์ทีเดียว  เช่นในเรื่องการสร้างจักรวาลและน้ำท่วมโลกเป็นตัวอย่าง

เมื่อคิดถึงระดับความรู้ของคนในสมัยของศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ก็ไม่เข้าใจเลยว่าข้อความที่มีอยู่ในกุรอานซึ่งเสี่ยงกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นผลงานของมนุษย์ได้   ยิ่งกว่านั้นเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งที่จะไม่เพียงแต่ถือว่าพระคัมภีร์กุรอานคือการลงวะหยุ (หรือการวิวรณ์) ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น  แต่ยังสมควรจะยกให้อยู่ในตำแหน่งพิเศษอีกด้วย  ในเรื่องความแท้จริงและการที่มีข้อความเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในกุรอานซึ่งเมื่อศึกษาดูในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าเป็นการท้าทายต่อคำอธิบายของมนุษย์อีกด้วย

อารยธรรมตะวันตกอิสลามและมุสลิม

          ในหนังสือเล่มนี้กิติมา อมรทัต แปลร่วมกับอิมรอน มะลูลีม (ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครและอาจารย์ประจำสาขาปรัชญาและศาสนา  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นผลงานของนักคิดทางศาสนาคนสำคัญของอินเดีย อบุลหะซัน อะลี นัดวี Abul Hasan Ali Nadwi) ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยมุฮัมมัด อะสีฟ กิดวัย (Muhammad Asif Kidwai) กิติมา อมรทัต กล่าวเอาไว้ในคำอุทิศของหนังสือเล่มนี้ว่าส่วนดีงามอันใดที่มีอยู่ในการถ่ายทอดหนังสือนี้มาเป็นภาษาไทยและคุณูประโยชน์ที่จะได้รับ   ข้าพเจ้าวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮ์ทรงมอบให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า

อิมรอน มะลูลีมและกิติมา อมรทัต แปลในนามของ Thai Islamic Movement มหาวิทยาลัยมุสลิมอลิการ์ (Aligarh Muslim University)  อินเดีย ทั้งนี้ กิติมา อมรทัต ไรน่าน อรุณรังสีและอิมรอน มะลูลีม  ต่างจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ทั้งสิ้น

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม (เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตตำราศาสนาอิสลามและประวัติศาสตร์อิสลามที่เก่าแก่ที่สุดของสังคมมุสลิม) ความยาว 453 หน้า

ในระยะกลางแห่งศตวรรษที่สิบเก้า  โลกอิสลามต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอันหนักอึ้งและน่าสนใจ  ในเรื่องเกี่ยวกับความอยู่รอดของอิสลามในฐานที่เป็นหน่วยอิสระ   และมีความนับถือตนเองหน่วยหนึ่งในโลก  และมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นพิเศษอยู่

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอารยธรรมอันหนึ่งซึ่งสดใหม่ มีพลัง ใฝ่ฝันทะเยอทะยานและเต็มล้นไปด้วยศักยภาพแห่งการแพร่ขยายและก้าวหน้าออกไป  เราหมายถึงอารยธรรมตะวันตกซึ่งสมควรจะได้รับการจัดอันดับอยู่ในบรรดาอารยธรรมอันทรงพลังที่สุดที่รู้จักกันมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ   อันที่จริงอารยธรรมนี้เป็นผลพลอยได้ตามธรรมชาติของพลังและแรงดันต่างๆ  ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน  รอโอกาสอันเหมาะสมที่จะเผยตัวเองออกมาในรูปแบบเช่นนี้

โลกอิสลามถูกขู่เข็ญด้วยพัฒนาการใหม่นี้เป็นพิเศษ  เนื่องจากว่าหลังจากที่ศาสนาโบราณอื่นๆ ได้กระถดถอยหนีไปจากขอบเขตของชีวิตจริงๆ  หมดสิ้นแล้ว  ก็เหลือแต่ศาสนาอิสลามเท่านั้นที่จะต้องทำหน้าที่เป็นเอกอยู่ในบทบาททางศีลธรรมจรรยาและด้านจิตใจ   เป็นผู้พิทักษ์และผู้คุ้มครองดูแลสังคมมนุษย์   ดินแดนทั้งที่อุดมสมบูรณ์ให้ผลและประเทศต่างๆ ที่กว้างขวางใหญ่โตต่างก็อยู่ในวงจรของมัน  เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่การท้าทายของอารยธรรมตะวันตก  ซึ่งหนักไปในด้านวัตถุนิยมและเทคโนโลยีจะต้องมุ่งตรงมาสู่โลกมุสลิม

อายธรรมตะวันตกนั้นเป็นส่วนผสม อันน่าประหลาดใจของรูปแบบและความคิดทางด้านสติปัญญา   จิตวิญญาณ สังคมและเศรษฐกิจต่างๆ กัน  มันมีรอยประทับแห่งประสบการณ์นานาชนิดที่ประเทศในโลกตะวันตกได้ผ่านมาในขั้นต่างๆ ของขบวนการวิวัฒนาการอันยาวนานของมัน   ที่สำคัญมันคือผลอันเหมาะกับเหตุแห่งความก้าวหน้าของความรู้ของมนุษย์   โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและเทคโนโลยี  และได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นส่วนผสมอันยุ่งยากซับซ้อนขององค์ประกอบและส่วนประกอบนานาชนิดซึ่งเราไม่อาจจะกล่าวถึงอย่างคร่าวๆ ได้

ส่วนประกอบซึ่งได้ทำให้เกิดอารยธรรมตะวันตกขึ้นนั้นมีข้อดีเช่นเดียวกับข้อเสีย   จริงเช่นเดียวกับเท็จและมีคุณประโยชน์เช่นเดียวกับมีโทษ  ทั้งนี้รวมทั้งข้อเท็จจริงอันแน่นหนาของความรู้และความจริงที่ประจักษ์อยู่ในตัวเอง    รวมทั้งการเดาอันปราศจากข้อพิสูจน์และสมมติฐานอันไม่มีพื้นฐานด้วย  ในสิ่งต่างๆ เหล่านี้เราจะได้พบทั้งข้อสรุปอันเฉลียวฉลาด    ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าและสังเกตมาอย่างลึกซึ้งและยังมีสิ่งที่อาจจะเรียกได้แต่เพียงว่าเป็นสิ่งไม่เป็นโล้เป็นพายไม่เป็นสาระ   หละหลวมและอ่อนหัดอีกด้วย   ส่วนประกอบบางอย่างเหล่านี้อย่างเช่นวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการทดลองแล้วนั้น   ข้ามพ้นสิ่งกีดขวางในเรื่องเชื้อชาติ  ภูมิศาสตร์และการเมือง และมีรูปแบบลักษณะเป็นสากล   ในขณะที่ส่วนประกอบอย่างอื่นๆ มีรูปแบบลักษณะเป็นแบบตะวันตก  ประทับตราแห่งประสบการณ์ทางสังคมและประวัติศาสตร์ของตะวันตกเท่านั้น    และแล้วยังมีคุณลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับความจริงทางศาสนาและข้อยึดมั่นในด้านจิตใจเท่าๆ กับสิ่งที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือข้อศีลธรรมของศาสนาด้วย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *