jos55 instaslot88 Pusat Togel Online โมโนซูคูริ : การเป็นช่างฝีมือ - INEWHORIZON

INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

โมโนซูคูริ : การเป็นช่างฝีมือ

โมโนซูคูริ : การเป็นช่างฝีมือ

ด้วยการมุ่งที่วิสัยทัศน์ระยะยาว ไม่ใช่ผลลัพธ์ระยะสั้น บริษัทญี่ปุ่นผลัก
ดัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในขณะที่ยึดอยู่กับหลักการเก่าแก่
ของการเป็นช่างฝีมือและการมีส่วนช่วยต่อสังคม
เมื่อ ค.ศ 2011 ประธาน ฟูจิโอ โช กล่าวว่า ภารกิจของโตโยต้าคือ “การรักษาโมโนซูคูริของญี่ปุ่น”
โมโนซูคูริ หมายถึงอะไร อย่างง่ายคือ ศิลปของการทำสิ่งของ มันเป็นถ้อยคำที่ยึดจิตวิญญานแท้จริงของโตโยต้าต่อความสัมพันธ์กับแนวคิด
ของความยั่งยืน
ความหมายอย่างแท้จริงของโมโนซูคูริคือ “การผลิต” โมโนซูคูริ เป็นถ้อยคำญี่ปุน ประกอบด้วยคำ โมโน หมายถึงสิ่งของ และคำซูคูริ หมายถึง การผลิต ถ้อยคำมักจะถูกใช้อ้างถึงการผลิต แนวคิของโมโนซูคูริ ไม่สามารถแปลตามตัวอักษร และความหมายของมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของบุคคล แต่้เรามีความหมายหลายอย่างหายไปภายในการแปล การแปลที่ดีที่สุดควรจะเป็น การผลิต การเป็นช่างฝีมือ หรือการทำสิ่งของโดยมือ
เมื่อชาวญี่ปุ่นพูดเกี่ยวกับโมโนซูคูริ พวกเขาหมายความมากกว่าเพียงแค่
การผลิต ถ้าพวกเขาต้้องการพูดเกี่ยวกับการผลิตเท่านั้น พวกเขาจะไม่ใช้
ถ้อยคำนี้ โมโนซูคูริ เป็นมากกว่าเพียงแค่การฝีมือ
มันเป็นกรอบความคิด จิตวิญญาน ปรัชญา มันเป็นจริยธรรมการทำงาน
ของญี่ปุ่น และขับเคลื่อนไปสู่ความสมบูรณ์
การเป็นช่างฝีมือญี่ปุ่นสมัยเดิมสร้างความเป็นเลิศ โดยการตัดสามเอ็มออกไป มูริ เป็นการฝืนทำของการทำสิ่งที่เกินกำลัง การทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
มูดะ เป็นความสูญเปล่าภายในกระบวนการ ความสิ้นเปลือง และงานที่
ไม่เพิ่มคุณค่า มูระ เป็นความไม่สม่าเสมอของกระบวนการ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน
โดยประวัติแนวคิดโมโตซูคูริอ้างถึงจริยธรรมการทำงานบนพื้นฐานความรู้อย่างลึกซึ้ง ทักษะที่สูง และความลุ่มหลงอย่างมาก มันมากับความทะเยอทะยานที่เข้มแข็งที่จะบรรลุความสมบูรณ์ และความทะเยอทะยานที่รับรู้กันอย่่่างมากภายในสังคม
ญี่ปุน เรามีแนวคิดของความภูมิใจต่อความสำเร็จ และความเคารพต่อวัตุถุ
ที่ใช้ด้วย ความพยายามเพื่อความสมบูรณ์นี้
มีคุณค่าสูงภายในสังคมญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่การเป็นช่างฝีมือสมัยเดิมเท่านั้น แต่ภายในการผลิตของผลิตภัณฑ์บริโภค หรือภายในอุตสาหกรรมรถยนต์
ด้วย
เมื่อสิ้น ค.ศ 1990 แนวคิดของโมโนซูคูริ ได้ถูกสร้างที่จะรวมเอาจิตวิญญาน
และประว้ติศาสตร์ของการผลิตญี่ปุ่น และอ้างเป็นวิถีทางการผลิตแบบลีน
วิถีทางนี้ ได้ถูกประยุกต์ใช้โดยระบบการผลิตโตโยต้า ซึ่งวิธีการและเครื่อง
มือของการผลิตแบบลีนได้ถูกแนะนำ
การสร้างผลิตภัณฑ์เริ่มต้นด้วยการสร้างบุคคล” โมโนซูคูริสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการผลิตแบบลีน เพื่อการ
รับเอามันไว้า เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ปรับปรุงกระบวน
การ บรรดาที่ใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุดเป็นวิธีการ 5 เอส หรือ ซิกซ์ ซิกมา
โตโยต้าได้แสวงหาอยู่เสมอที่จะมีส่วนช่วยต่อสังคมผ่านปรัชญาโมโนซูคูริ
ภายในการประยุกต์ใช้โมโนซูคูริของพวกเขาต่อการผลิตรถยนต์ โตโยต้า
ได้เดินตามวิธีการที่ยั่งยืนของการสร้างรถยนต์ที่ปลอดภัยขึ้น เป็นมิตรต่อ
สิ่งเเวดล้อม ไว้วางใจได้ และสะดวกสะบาย
่ณ โตโยต้าพวกเขากล่าวว่า การสร้างสิ่งของคือ การสร้างบุคคล หรือการพัฒนาบุคคล แล้วสร้างผลิตภัณฑ์ ความผูกพันของพวกเขาที่จะพัฒนาบุคคลชัดเจน และพวกเขายึดสิ่งนี้อย่างจริงจัง มันเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมและการบริหาร และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากพวกเขาขึ้นอยู่กับมันที่จะสร้างคุณภาพ และรักษาประสิทธิภาพ
การผลิต มันสามารถเป็นจุดอ่อนที่เป็นไปได้ด้วย ถ้าพวกเขาพยายามเจริญเติบโต รวดเร็วกว่าพวกเขาสามารถพัฒนาบุคคล ด้วยคำพูดของ อิจิ
โตโยดะ “ก่อนรถยนต์ สร้างบุคคล”
สโลแกน “การคิดที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่ดี” ได้ถูกเเสดงอย่างเด่่นชัดทั่วทั้งโตโยต้า ตั้งแต่ผืนธงแขวนบนเพดานภายในโรงงาน ไปจนถึงการจัดเเสดงเเรกสุดที่เรามองเห็น ณ โตโยตา เม็มมอเรียล มิวเซี่ยม และปากกาของขวัญที่
เราได้รับภายหลังการไปท่องเที่ยวโตโยต้า
โมโนซูคูริ เกี่ยวกับการเคารพบุคคลอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากเราไม่มีการทำ
ที่ไร้จิตใจภายในโมโนซูคูริ ดังภายในการเป็นช่างฝืมือ ภายในโมโนซูคูริ
คนงาน นำจิตใจของพวกเขามาทำงาน และถูกให้อำนาจอย่างเต็มที่ และ
ฝึกอบรมรับมือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สร้างความรูู้สึกที่สูงขึ้นของความ
เป็นเจ้าของ ณ โตโยต้า มันสำคัญมากต่อคนงานที่จะไม่ถูกขโมยสิทธิของ
พวกเขาต่อความภูมิใจของการเป็นช่างฝีมือ และได้รับความพอใจภายใน
อะไรที่พวกเขาทำ ภายในแนวคิดนี้ การสร้างผลิตภัณฑ์ – โมโนซูคูริ เป็น
การสร้างบุคคล – ฮิโตซูคูริ ด้วย เพราะว่าพวกเขาถูกปลูกฝังด้วยความภูมิ
ใจ และความลุ่มหลงต่องานของพวกเขา
การริเริ่มลีนของโตโยต้าจะไม่บรรลุความสำเร็จ โดยไม่มีความผูกพันอย่างเต็มที่ของบุคคลของพวกเขา ความไว้วางใจร่วมกัน การให้อำนาจ ทักษะที่สูง การผลิตภัณฑ์คุณภาพ การจ้างงานตลอดชีพ และวัฒนธรรมของเก็นชิ
เกนบัทซึ – ไปและดู เป็นหลักการทุกอย่างที่โตโยต้าเคารพบุคคลของพวก
เขา
ระบบการผลิตโตโยต้ารู้จักกันเป็นการผลิตแบบลีนภายในตะวันตก
การเป็นช่างฝีมือสำคัญอย่างมาก เพราะว่าการผลิตแบบลีนไม่ได้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการเท่านั้น มันเกี่ยวกับช่างฝีมิอด้วย ทาคูมิ ระดับ
ของประสบการณ์และทักษะสำคัญต่อคุณค่าของการปรับปรุงทุกอย่าง
โมโนซูคูริ ไม่ได้เป็นการทำซ้ำที่ไร้จิตใจ มันต้องการจิตใจที่สร้างสรรค์
และมักจะถูกสัมพันธ์กับการเป็นช่างฝีมือ ด้วยการได้มาผ่านการปฏิบัติ
การฝึกหัดมานาน ไม่ใช่หลักสูตรที่สอนกัน ณ โรงเรียนสมัยเดิม ตาม
ความรู้สึกนี้ โมโนซูคูริ เป็นศิลปไม่ใช่วิทยาศาสตร์
ภายในประเพณีสมัยเดิมของโมโนซูคูริ ช่างฝีมือดูแลอย่างดีกับการใช้ทรัพยากรที่ไม่สูญเสียหรือไร้ประโยชน์ เมื่อสิ่งของหรือความพยายาม
ของมนุษย์ถูกใช้ ความสมดุลระหว่างการผลิต ทรัพยากร และสังคมควรจะถูกรักษาไว้ ดังนั้นโมโนซูคูริเป็นการผลิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และนั่นเป็นคุณค่าที่เพิ่มแก่สังคม เราสามารถกล่าวได้ว่าโมโนซูคิริเป็นพี่สาวของการผลิตที่ยั่งยืน
โตโยต้า ได้วางมันไว้ทำนองนี้ การสร้างสิ่งของเริ่มต้นด้วยการสร้างบุคคล ตราบเท่าที่บุคคลถูกมองเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดภายในระบบการผลิต และถูกให้การดูเเลอย่างเหมาะสม และสามารถทำงานภายในสภาพแวดล้อม ตรงที่การเรียนรู้และการพัฒนาได้ถูกกระตุ้นเท่านั้น ดังนั้นมันเป็นไปได้ต่อพวกเขาที่จะกลายเป็นทาคูมิอย่างแท้จริง ช่างฝีมืออย่างแท้จริง
โมโนซูคูริ ไปเลยพ้นจากการผลิต สิ่งของที่เราทำไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุ
กายภาพ มันอาจจะเป็นแบบ บริการ หรือแม้แต่งานศิลป สิ่งที่สำคัญที่สุด
ต้องมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของงานของเรา บุคคลที่มีความรู้สึกของความ
เป็นเจ้าของปรับปรุงงานของพวกเขา แม้ว่ามันเป็นขั้นตอนเล็กเดียว ณ เวลา
นั้น ผู้บริหารที่เข้าใจสิ่งนี้สามารถเคาะความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติ
ที่มนุษย์ทุกคนใช้ร่วมกัน
โมโนซูคูริใช้ประโยชน์กับความคิดสร้างสรรค์มาก เท่ากับมันใช้ประโยชน์กับการผลิต แม้ว่าอะไรที่ถูกสร้างเป็นเพียงแค่ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานใหม่ บุคคลที่สร้างมันควรจะมองตัวพวกเขาเองเป็นนักคิดค้น ความภูมิใจที่สร้างสรรค์นี้เป็นด้านที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะพิจารณา เมื่อสร้างการสนับสนุนต่อความพยายามของลีน
โมโนซูคูริขึ้นอยู่กัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความฉลาดของมนุษย์ผ่าน
ไคเซน ความเชื่อว่าไม่มีกระบวนการที่เคยสมบูรณ์ และจิตวิญญานของ
การแสวงหาวิถึทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ ด้วยความพยามกระทำทีละครัง ไคเซนเป็นจุดมุ่งที่สำคัญของฮิโตซูคูริ การสร้างบุคคล หลักการของโมโนซูคูริ
ในแง่ของการบรรลุความพอใจลูกค้าจากทันเวลา จิโดกะ และมาตรฐาน
สร้างสภาวะเพื่อไคเซนและฮิโตซูคูริ ในทางกลับกันส่งมอบโมโนซูคูริที่
ดีขึ้น ด้วยการเรียนรู้ที่จะทำให้เครื่องจักร กระบวนการ และแผนกทำงาน
ด้วยกันดีขึ้น ให้คุณค่ามากขึ้นแก่ลูกค้า : คุณภาพสูงขึ้น ณ ต้นทุนที่ต่ำลง
การลับเลื่อยให้คม : การเปรียบเทียบโมโนซูคูริ
วันหนึ่งเรากำลังเดินภายในป่า และเราได้พบชายคนหนึ่งเลื่อยต้นไม้อยู่
คุณทำอะไรอยู่ เราถาม คุณมองไมเห็นหรือ เขาตอบอย่างหงุดหงิด ผมกำลังเลื่อยต้นไม้ คุณดูแล้วเหนื่อย คุณทำมานาน
เท่าไรแล้ว เราถาม สองหรือสามชั่วโมงแล้ว เขากล่าว เหงื่อไหลลงจากคาง
ของเขา เลื่อยของคุณดูแล้วทื่อ ทำไมคุณไม่หยุดพักสองสามนาที
และลับเลื่อยให้คม ผมมั่นใจว่า มันจะเลื่อยได้เร็วขึ้นมาก ผมไม่มีเวลาลับ
เลื่อยให้คม ผมยุ่งเหลือเกินกับการเลื่อย เขาตอบ
สตีเฟน โควีย์ ได้อธิบายนิสัยข้อเจ็ดด้วยการใช้การเปรียบเทียบของคนตัดไม้ คนตัดไม้ได้เลื่อยไม้อยู่ภายในป่านานหลายวัน เมื่อวันหนึ่งผ่านไปเขาสังเกตุว่าประสิทธิภาพการผลิตของเขากำลังลดลง มันทำให้ยากขึ้นและยากขึ้นที่จะเลื่อยแต่ละวัน
ตามมา เหนือสิ่งอื่นใด กระบวนการตัดทำให้ความคมทื่อลง ความคมยิ่งทื่อ
ลงเท่าไร ความพยายามที่ต้องใช้เลื่อยยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แน่นอน
ข้อแก้ปัญหาของคนตัดไม้คือ ต้องหยุดเป็นระยะลับเลื่อยให้คม
ภายในวิถีทางอย่างเดียวกัน เราสมารถใช้ขั้นตอนป้องกันความเหนื่อย
หน่าย และรักษาการปฏิบัติงานที่สูงไว้ด้วยการลับเลื่อย การลับเลื่อย
เกี่ยวกับการเติมพลังตัวเราเองภายในสี่ด้านของชีวิต : ร่างกาบ จิตใจ
สังคม-อารมณ์ และจิตวิญญาน
*ร่างกาย เกี่ยวพันกับการดูแลร่างกายกายภาพของเรา มันสำคัญเพราะว่า
ถ้าร่างกายของเรารู้สึกเหนื่อย มันกลายลำบากที่จะนำมาประสิทธิภาพการ
ผลิต ไม่ว่าเราจะเราทุ่มเทความพยายามมากเเค่ไหน
*สังคม-อารมณ์ การมีชีวิตทางสังคมที่ดี การสร้างการเชื่อมโยงที่มีคุณค่ากับบุคคลอื่น
*ความคิด การเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ การอ่านและการเขียน หนังสือ
เป็นที่ปรึกษาของเรา
*จิตวิญญาน การขยายตัวเองทางจิตวิญญานผ่านการนั่งสมาธิ การใช้เวลา
พักผ่อนภายในธรรมชาติ
ความสมดุลภายในสี่มิติของการเติมพลังจะสำคัญ การละทิ้งด้านใดก็ตาม
กระทบทางลบต่อด้านที่เหลืออยู่ การเติมพลังกลายเป็นมีประสิทธิภาพเมื่อ
เราจัดการกับสี่มิติภายในวิถีทางที่สมดุล
ตามสตีเฟน โควีย์ การลับเลื่อยให้คมเกี่ยวกับการใช้เวลาที่จะชุบชีวิต และทำให้สดชื่นภายในสี่มิตืของธรรมชาติของเรา ดังนั้นเรามีประสิทธิมากขึ้นภายในงานของชีวิตของเรา มันหมายถึงการทำงานอย่างฉลาดขึ้น ไม่ใช่หนักขึ้น มันทำให้นิสัยอื่นหกอย่างเป็นไปได้ เมี่อเราลับเลื่ิอยให้คม เรารักษาและยกระดับทรัพย์สินยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามี – ตัวเราเอง นิสัยที่เจ็ดของบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงลับเลื่อยให้คมสามารถช่วยให้ทำงานได้สำเร็จภายในเวลาที่น้อยด้วยความสมบูรณ์
ปรัชญาเบื้องหลังนิสัยนี้คือ ใช้เวลาพักบ้าง และลงทุนมัน ภายในตัวคุณเอง มันเป็นการลงทุนที่จำเป็นมากที่สุดอย่างหนึ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเราเอง เพราะว่าไม่มีบุคคลออื่นจะทำมันเพื่อเรา
ครั้งหนึ่งอับราฮัม ลินคอล์น พูดว่า “ให้ผมหกชั่วโมงตัดต้นไม้ และผมจะใช้
สี่ชื่อโมงเเรกลับขวานให้คม”

โมโนซูคูริ เป็นกระบวนการของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่ใช้
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ด้วยความรู้สึกภูมิใจของงาน และบรรลุความเป็นเลิิศ
ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันฮิโตซูคูริ เป็นกระบวนการของการศึกษาและการสร้างบุคคล ทากาชิ ฮาราดะ ครูโรงเรียนมัธยมได้พัฒนาวิธีการฮาราดะเพื่อฮิโตซูคูริ วิธีการฮารดะดูแลด้านมนุษย์ของลีน
และสามารถทำให้บุคคลบรรลุความสำเร็จ ด้วยการระบุ และการยึดเป้าหมายช่วยพวกเขาก้าวไปข้างหน้า
วิธีการฮาราดะสามารถใช้สร้างความร่วมมือเพื่อการผลิตลีนของบริษัท ด้วยการกำจัดความสูญของลีนอย่างที่แปด การใช้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลน้อยไป วิธีการฮาราดะให้อำนาจบุคคลรับผิดชอบชีวิตของพวกเขาเอง และกลายเป็นการพึ่งพาตัวเอง
จุดสำคัญของวิธีการฮาราดะคือ การพึ่งพาตัวเอง ความเชื่อมั่นและความสามารถของบุคคล พัฒนาความสามารถของบุคคล จนพวกเขาไม่สามารถแทนที่ได้ ความเชื่อมั่นตัวเองนี้ทำให้พวกเขาใช้ความสามารถเพื่อการปรับปรุงตัวพวกเขาเองและองค์การด้วย บุคคลได้ถูกไว้วางใจให้ทำการตัดสินใจอย่างถูกต้อง เมื่อเป้าหมายได้ถูกกำหนดโดยบุคคลตัวพวกเขาเอง เราไม่มีความคลุมเคลือหรือข้อสงสัยของความเป็นเจ้าของเป้าหมายเหล่านี้
ความลุ่มหลงต่องานเป็นส่วนประกอบที่สำคัญตามเส้นทางไปสู่การพึ่งพา
ตัวเอง งานน่าเบื่อและประจำวันที่สุดสามารถเป็นงานน่าสนใจ ถ้าบุคคลทำงานเหล่านี้มีความลุ่มหลง ความลุ่มหลงทำให้บุคคลมองหาวิถีทางปรับปรุงงานของพวกเขา และช่วยกำจัดความน่าเบื่อของงาน เช่น ขอให้พิจารณาเป้าหมายของการวิ่ง 10 ไมล์ทุกวัน เเม้ว่าการวิ่ง 10 ไมล์ไม่น่าสนใจ เป้าหมายได้ถูกกำหนด ด้วยการประะยุกต์ใช้วิธีการฮาราดะ เรามีเป้าหมายระหว่างเวลาที่สามารถกำหนดช่วยบรรลุเป้าหมายนั้น และทำให้การเดินทางน่าสนใจมากขึ้น
การแสดงออกโดยทั่วไปอย่างหนึ่งที่ได้ยินรอบโตโยต้าคือ เราไม่เพียงแค่สร้างรถยนต์ เราสร้างบุคคล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกอย่่ง การสร้างต้นแบบทุกอย่าง ข้อบกพร่องทุกอย่างภายในโรงงาน และกิจกรรมไคเซนทุกอย่าง เป็นโอกาสที่จะพัฒนาบุคคล การยุ่งเกี่ยวของบุคคล ภายในกระบวนการปรับปรุง ด้วยการมีส่วนช่วยการแนะนำการปรับปรุง เป็นด้านหนึ่งของโมโนซูคูริ
ผู้นำโตโยต้าเชื่อมั่นอย่่างแท้จริงว่าแหล่งที่มาของความแตกต่างทางการ
เเข่งขันของพวกเขาเป็นบุคคลที่ผิดธรรมดาของพวกเขาเท่านั้น และนั่นเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของพวกเขาอยู่เสมอ และมันได้เริ่มต้นบนพื้นที่โรงงาน ตรงที่คุณค่าได้ถูกเพิ่ม เมื่อสร้างรถยนต์แต่ละคันและทุกวัน ดังนั้น
การประยุกต์ใช้ของโมโนซูคูริ – การสร้างสิ่งของภายในโตโยต้า ต้องเข้าใจภายในการอ้างอิงต่อฮิโตซูคูริ – การสร้างบุคคล หลักการข้อเก้าของวิถีทางโตโยต้า เจริญเติบโตผู้นำที่เข้าใจงานอย่างทั่วถึง การมีชีวิตอยู่กับปรัชญา และการสอนมันแก่บุคคลอื่น การสอนเป็นทักษะคุณค่าสูงที่สุดของผู้นำ และผู้นำต้องเข้าใจงานอย่างลึกซึ้งที่จะสอนและโค้ช เคารพต่อบุคคลเป็นเคารพต่อความเป็นมนุษย์
ณ โตโยต้้า เคารพต่อความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องของความผูกพันพลังของ
มนุษย์กับการดำเนินงานที่มีคุณค่าเเละประสิทธิภาพ ด้วยการกำจัดการ
ดำเนินงานที่สิ้นเปลือง ถ้าคนงานรู้สึกว่างานของเขาสำคัญแล้ว ขวัญกำลัง
ใขของพวกเขาจะสูงขึ้น ถ้าคนงานมองเห็นว่าเวลาของพวกเขาสูญเปล่าบนงานที่ไม่สำคัญ ขวัญกำลังใจของพวกเขาจะตกต่ำ และงานของพวกเขาด้วย การสร้างจิตวิญญานของการพึ่งพาตัวเองได้ถูกแสดงเป็นวิธีการเพื่อ
ที่จะบรรลุโมโนซูคูริ จุดสำคัญคือ ขอให้คนงานทุกคนเลือกเป้าหมายที่จะบรรลุภายในชีวิต
ความลุ่มหลงและศิลปของการพัฒนาบุคคลผ่านกระบวนการศึกษาด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มันเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของบุคคลภายในด้านของความเชี่ยวชาญของพวกเขา และความสามารถของพวกเขาทำงานกับบุคคลอื่นข้ามพรมแดนหน้าที่ด้วย
ฮิโตซูคูริ เป็นความผูกพันขององค์การต่อการพัฒนาตลอดชีพของทักษะ
และความรู้ของบุคคลทุกคน

โตโยต้าสามารถเป็นบริษัทเรื่องราวภายในโลกที่ง่าย นานหลายทศวรรษ
บริษัทได้ยึดจินตนาการของบริษัททั่วโลกกลายเป็นตัวอย่างสัญลักษณ์
เพื่อคุณภาพ ความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ ความผูกพันของบุคคล การปรับ
ปรุงอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุน และการเพิ่มมูลค่าตลาด ระบบการผลิต
โตโยต้า ทีพีเอส มีความหมายอย่างเดียวกับประสิทธิภาพการผลิตและ
ความพอใจชองลูกค้า และแม้ว่าด้วยความยุ่งยากเล็กน้อยโตโยต้ายังคง
เป็นแหล่งของความบันดาลใจเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในทุก
ด้านของธุรกิจ
โมโนซูคูริของโตโยต้าได้ระบุว่า มันเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพื่อลูกค้าที่ถูกต้อง – ไม่มีสิ่งที่ไม่จำเป็น และทำมันด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง
ด้วยกระบวนการที่ประหยัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ใกล้ที่สุดต่่อ 100% ของคุณค่าเพิ่ม
ความรู้สึกของการบรรลุข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และความพอใจของลูกค้าสูงสุด ช่วยเหลือบริษัท และในทางกลับกันช่วยเหลือสังคม เป็นตัวจูงใจสำคัญที่สุดต่อโตโยต้า และตัวขับเคลื่อนยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะขับเคลื่อนการ
ผลิตแบบลีน
โรงงานโตโยต้ามีคุณลักษณะทางองค์การที่สำคัญสองอย่างที่จะเสริมแรงข้างบน
1 งานและความรับผิดชอบถูกโยกย้ายไปยังคนงานที่เพิ่มคุณค่าอย่างแท้จริงบนสายการผลิต
2 พวกเขามีระบบเพื่อการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ย้อนรอยทุกปัญหาอย่างรวดเร็ว ค้นพบสาเหตุพื้นฐานของมัน

โตโยต้ามีถ้อยคำว่า โมโนซูคูริวะ ฮิโตซูคูริ มันสามารถแปลได้ว่า การสร้างสิ่งของผ่านการสร้างบุคคล ด้วยคำพูดอีกอย่างหนึ่ง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หลักการความเป็นผู้นำพื้นฐานนี้
ณ โตโยต้า หมายความว่า การสนับสนุนบุคคลอื่นที่จะเรียนรู้และเจริญเติบโต
และช่วยเหลือบุคคลคิดลึกมากขึ้นที่จะเเก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของ
พวกเขาอย่างไร เป็นความพยายามที่สำคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อที่จะบรรลุสิ่งเหล่านี้ บุคคลทุกคนต้องเรียนรู้และสะท้อนตัวเองให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
อิซาโอ โยชิโน กล่าวว่า เรามักจะมุ่งที่เครื่องมือและวิธีการอะไรที่ทำให้การผลิตแบบลีนบรรลุความสำเร็จ แต่รากฐานแก่นของลีนไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ มันเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ ด้วยการวางบุคคลลำดับแรก และมุ่งที่หลักการเกี่ยวกับเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเเก้ปัญหาอย่างรวดเร็วขึ้นอย่างไร
การเพิ่มคุณค่าของบริษัท หมายถึงการเพิ่มคุณค่าของบุคคลด้วย และ
บนพื้นฐานของพฤติกรรมนี้ หลายบริษัทกำลังลงทุนอย่างมากภายใน
บุคคลของพวกเขา การรับเอาโมโนซูคูริ และที่สำคัญมากขึ้นฮิโตซูคูริ
เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าโมโนซูคูริ ความเป็นเลิศทางผลิตภัณฑ์ ไม่
สามารถบรรลุได้โดยไม่มีฮิโตซูคูริ ความเป็นเลิศทางบุคคล
ฮิโตซูคูริ หมายความตามตัวอักษร ฮิโต คือ บุคคล และซูคูริ คือกระบวนการสร้าง กระบวนการของการให้ความรู้และการสร้างบุคคล
อาจารย์คาโซะ ไซโตะ วิศวกรรมเครื่องกล ณ มหาวิทยาลัยเคนตักกี้
ได้อธิบายฮิโตซูคูริ
กระบวนการต่อเนื่องที่มากกว่าเพียงแค่เดินตามการศึกษา มันเป็นกระบวน
การตลอดชีพที่แสดงส่วนผสมของการเจริญเติบโตเต็มที่ส่วนบุคคล และการเจริญเติบโตเต็มที่ของการเป็นช่างอาชีพของบุคคลหนึ่ง
เมื่อข้า – ขงจื้อ อายุสิบห้าปี ข้าได้ตัดสืนใจที่จะศึกษา ณ อายุสามสิบปี ข้า
กลายเป็นอิสระ ณ อายุสี่สิบปี ข้าได้มุ่งเน้น ณ อายุห้าสิบปี ข้าได้รับรู้ภารกิจภายในชีวิตของข้า ณ อายุหกสิบปีื ข้ากลายเป็นสามารถรับฟังบุคคลโดยไม่อคติและลำเอียง ในที่สุด ณ อายุเจ็ดสิบปี ข้าได้มาถึงระยะ
ที่ความคิดและการกระทำของข้ากลมกลืนกับธรรมชาติ
โมโนซูคูริไม่สามารถแยกออกมาจากฮิโตซูคูริ ฮิโตซูคูริ เป็นรากของต้นไม้
รากฐานเข็มแข็งที่สุด การก่อรูปของฮิโตซูคูริได้ถูกสนับสนุนโดยนวัตกรรม
และประสิทธิภาพการผลิต โมโนซูคูริ เป็นลำต้นของต้นไม้ แสดงกระบวน
การที่จะพัฒนา โมโนซูคูริผ่านฮิโตซูคูริ สามารถอธิบายเป็นต้นไม้ พร้อมด้วยราก ลำต้น ผลไม้ และใบไม้ จากที่นี่จะเจริญเติบโตลำต้นที่จะผลิต
ผลไม้ เป็นเครื่องมือเพื่อการดำเนินการภายในการผลิต เช่น 5 เอส
นอร์แมน โบเดกซ์ ได้อธิบาย โมโนซูคิริ เป็นถ้อยคำที่สามารถแปลได้ดีที่
สุดเป็นกระบวนการของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าผ่านความภูมิใจของ
การเป็นช่างฝีมือ ความเป็นเลิศของการผลิต และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มันเทียบเคียงภาษาอังกฤษใกล้ที่สุดคือ “คราฟท์แมนชิป” เสนอแนะว่าผลิตผลของงานเป็นแรงงานแห่งความรัก ต้องการระดับของทักษะที่สูงมาก
อาจจะใช้ตลอดชีวิตที่จะเรียนรู้
ดังนั้นระดับของทักษะที่สูงนี้เป็นอย่างไร ผ่านฮิโตซูคูริ นอร์แมน โบเดกซ์ ได้กล่าวว่า ฮิโตซูคูริ เป็นความผูกพันขององค์การต่อการพัฒนาตลอดชีวิตของทักษะเเละความรู้ของบุคคลทุกคน เดนโซ ซัพพลายเออร์ที่สำคัญรายหนึ่งของโตโยต้า ได้กล่าวว่า โมโนซูคูริคือฮิโตซูคูริ
โมโนซูคูริ : จิตวิญญาน และทักษะ เป็นถ้อยคำที่ยึดจิตวิญญานที่แท้จริง
ของโตโยต้าภายในความสัมพันธ์กับแนวคิดของความยั่งยืน เครื่องมือ
ของโตโยต้าได้ถูกเลียนแบบทั่วโลก แต่แก่นที่แท้จริงข้างล่างเครื่องมือ
เหล่านี้เป็นโมโนซูคูริผ่านทางฮิโตซูคิริ แนวคิดของไคเซน แกมบะ แกม
บัทสุ จิโดกะ เป็นต้น ล้วนแล้วมีรากเหง้าของมันตรึงอยู่ข้างในโมโนซูคูริ
โรงงานของโตโยต้าแสดงเครื่องมือทุกอย่างต่อผู้มาเยี่ยม และต่อบุคคล
ที่อ่านหนังสือเหมือนเช่น The Machine That Changed The World ของ
เจมส์ โวเเมค และผู้เขียนร่วม
เอดเวิร์ด เดมมิ่ง กล่าวว่า คุณภาพเป็นความภูมิใจของการเป็นช่างฝีมือ กำจัดอุปสรรคที่ขโมยบุคคลภายในการบริหารของสิทธิของพวกเขาที่จะ
ภูมิใจของการเป็นช่่างฝีมือ มันหมายความว่าเหนือสิ่งอื่นใด การยกเลิกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และการบริหารโดยเป้าหมาย ความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารต้องถูกเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขไปสู่คุณภาพ
การสร้างจิตวิญญานของการพึ่งพาตัวเองได้ถูกแสดงเป็นวิธีการที่จะบรรลุโมโนซูคูริ จุดสำคัญคือ ขอให้บุคคลทุกคนเลือกเป้าหมายที่จะบรรลุภายในชีวิต มันขอให้บุคคลทุกคนกลายเป็นมีทักษะที่สูง ณ บางสิ่งบางอย่าง มันให้บุคคลบางสิ่งบางอย่างแสวงหาเมื่อพวกเขามาทำงาน
นอร์แมน โบเด็กซ์ ได้แนะนำเซนจิโดกะ เป็นเครื่องมือเรียบง่ายเพื่อปัญหาที่ซับซ้อน ถ้าเครื่องมือของระบบการผลิตโตโยต้าได้ขยายจากคนงานของ
พื้นที่โรงงานไปยังบุคคลทุกคนที่ติดต่อกับลูกค้า โตโยต้าสามารถลดผล
กระทบทางการเงินและความเศร้าสลดของมนุษย์ได้อย่างมาก แทนการจำกัดจิโดกะต่อพื้นที่โรงงาน เซนจิโดกะ ได้ขยายจิโดกะไปยังบุคคลทุกคนที่มีการติดต่อใดก็ตามกับลูกค้า
จิโดกะเป็นหลักการแกนข้อหนึ่งของระบบการผลิตโตโยต้า การให้อำนาจแก่คนงานผลิตหยุดสายพานประกอบ และแก้ปัญหาในขณะที่มันได้
เกิดขึ้น จิโดกะ ได้รวมหลักการนำทางสองข้อของวิถีทางโตโยต้า : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการเคารพบุคคล
ไม่นานมานี้ โตโยต้าได้เสียหายจากการโจมตีที่สำคัญต่อชื่อเสียงของพวกเขา ความล้มเหลวของโตโยต้าที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์
ทำให้เกิดการเรียกคืนรถยนต์หลายล้านคัน และทำลายต่อชื่อตราสินค้าของโตโยต้า เนื่องจากปัญาหาเหล่านี้ โตโยต้าได้มองเห็นการสูญเสียทางการเงินมากกว่า 10 พันล้านเหรียญ
ผมเชื่อว่าผลตามมาทางการเงินและมนุษย์ของปัญหาความปลอดภัยลดลงให้น้อยที่สุด ถ้าโตโยต้าได้ปฏิบัติ เซนจิโดกะ เซนจิโดกะ ได้ถูกอธิบายเป็น
การนำจิโดกะทั้งหมดไปสู่ลูกค้า และอ้างถึงการปฏิบัติที่ขยายไปยังบุคคล
ที่ขาย บริการ เเละเทคนิค มีอำนาจที่จะขัดขวางการผลิตแก้ไขข้อผิดพลาด
จิเซนโดกะเป็น ถ้อยคำใหม่ หมายความถึง
จิโดกะรวม แทนการจำกัดจิโดกะต่อพื้นที่โรงงาน เซนจิโดกะ ได้ขยายจิโกะไปสู่บุคคลทุกคนที่ติดต่อใดก็ตามกับลูกค้า เมื่อบุคคลได้ยินโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้า บุคคลถูกให้อำนาจใช้ความรู้ ทักษะ และดุลยพินิจของเขากระทำทันที แม้ว่าการกระทำนั้นหมายถึงขัดเเย้งกับระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัท
ถ้าบุคคลที่บริการลูกค้าและช่างเทคนิค ได้ถูกให้อำนาจโดยเซนจิโดกะ
พวกเขาสามารถยกธงแดง สื่อสารกับผู้แทนจำหน่าย และเเก้ปัญหาของ
บริษัทได้รวดเร็วขึ้น
บริษัทที่ต้องการขยายคุณภาพเลยพ้นไปจากกำแพงโรงงาน และดำเนิน
การเซนจิโดกะ ต้องมีบุคคลที่มีทักษะเพียงพอที่พวกเขาสามารถถูกไว้วางใจ ด้วยความเป็นอิสระระบุและเเก้ปัญหาลูกค้าได้ การพัฒนาบุคคลที่ดีเยี่ยมหรือฮิโตซูคูริ จำเป็นที่จะทำให้เซนจิโดกะทำงานได้
วิธีการฮาราดะให้กรอบข่ายช่วยบริษัทและบุคคลพัฒนาความรู้และความสามารถของพวกเขาไปสู่ระดับนี้ วิธีการนี้คือ กระบวนการเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนบุคคลและวิชาชีพ การให้แรงจูงใจต่อใครก็ตามที่ใช้มัน ทากาชิ ฮาราดะ สอนว่า ถ้าคุณเชื่อมั่นภายในตัวคุณเอง และเต็มใจทำงานหนักปีนี้ ผมรับรองว่าคุณสามารถบรรลุความสำเร็จภายในชีวิต

คำขอโทษอย่างจริงใจ และน้ำตามองเห็นได้ ชื่อของผมอยู่บนรถยนต์ทุกคัน หัวหน้าโตโยต้ากล่าวด้วยน้ำตา อกิโอะ โตโยดะ ซีอีโอของโตโยต้า จะไม่เคยลืมการเดินทางของเขาไปวอชิงตันภายหลังจากถูกย่างโดยนักการเมืองอเมริกันต่อสถิติความปลอดภัยของบริษัท ด้วยการเรียกรถยนต์คืนมากกว่า 8 .5 ล้านคันทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาการเร่งความเร็วและการเบรค
อกิโอะ โตโยดะ ได้ขอโทษต่อลูกค้าของเขาต่อการทำให้พวกเขากังวล
ใจอย่างมาก เราคิดถึงลูกค้าของเราอย่างแท้จริงเป็นลำดับความสำคัญ
และเรารับรองความปลอดภัยของพวกเขา ลูกค้าซื้อรถยนต์ของเรา เพราะ
ว่าพวกเขาคิดว่ามันปลอดปลอดภัยที่สุด แต่ในขณะนี้เราได้ให้สาเหตุแก่พวกเขาห่วงใยต่อความตาย ผมไม่สามารถเริ่มต้นที่จะเเสดงความสำนึกผิด
ของผม
วารสารเดอะ อีโคโนมิสท์ ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2009 ลงบทความเรื่อง
โตโยต้าได้เหยียบย่ำบนเปลือกกล้วย ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ถูกรุมเร้าเจ้าภาพของปัญหา และหลานชายของผู้ก่อตั้ง ได้รู้สึกกลัวต่อความเลวร้าย หน้าปกของวารสารฉบับนี้จะมีภาพที่น่าตลกของกล้วยบนล้อรถยนต์
ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นแล้ว เมื่อซีอีโอของบริษัทจะขออภัยต่อประชาชนเป็นประจำ เมื่อบริษัทของพวกเขาอยู่ภายในวิกฤติ สามเดือนกว่าภายหลังที่
อกิโอะ โตโยดะ กลายเป็นซีอีโอของโยต้า มอเตอร์ เขาได้กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวณ สโมสรข่าวแห่งชาติของญี่ปุ่น ว่า เขาได้แสดงความเสียใจต่อการชนกันของรถยนต์อย่างร้ายแรงที่นำไปสูการเรียกคืนรถยนต์ 8.5 ล้านคัน การเสียใจต่อการขาดทุนติดต่อกันเป็นปีที่สอง และการเสียใจต่อการปิดโรงงานอเมริกาแห่งแรกของบริษัท
ยิ่งกว่านั้นอกิโอะ โตโยดะ ได้กล่าวถึงบริษัทได้ละอายใจที่ไม่ได้ตระเตรียมต่อวิกฤติทางเศรษฐกิจโลกที่ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เสียหายอย่างรุนแรงบริษัทกำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด การก้าวออกมาจากการยอมแพ้หรือตาย อกิโอะ โตโยดะ ซีอีโอ หลานชายของผู้ก่อตั้งบริษัท ได้ขอโทษต่อการเรียกคืนรถยนต์ทั่วโลกเพื่อความปลอดภัยการทำลายชื่อเสียงอย่างมากต่อบริษัทไอคอนรายหนึ่งของญี่ปุน เขาได้กล่าวว่า “เขาเสียใจอย่างลึกซึ้ง” ความห่วงใยต่อข้อผิดพลาดจากการเร่งความเร็วได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ลูกค้า เขาได้กล่าวว่า “มันจะเเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผม” ที่จะต้องแก้ปัญหา
อกิโอะ โตโยดะ ได้ให้ปากคำต่อรัฐสภาอมริกาด้วยการขออภัยต่อรัฐสภาและชาวอเมริกันที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้า เขารู้สึกเสียใจมากต่อปัญหาของความปลอดภัยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต เพราะว่าความผิดพลาดของคันเร่งและระบบห้ามล้อของรถยนต์โตโยต้าหลายรุ่น และทำให้โตโยต้าต้องเรียกคืนรถยนต์ เขาได้ยอมรับว่าเนื่องจากโตโยต้าได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกินไป การพัฒนาองค์การและบุคคลไม่สามารถตามทันได้เขาได้บอกแก่สมาชิกของรัฐสภาว่าการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทของเขาได้ทำให้ “สับสน” กับลำดับความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างตรงไปตรงมา
ผมกลัวว่าการก้าวไปของการเจริญเติบโตของเราจะรวดเร็วเกินไป อกิโอะ โตโยดะ ได้กล่าวระหว่างการสอบปากคำนานกว่าสามชั่วโมง ผมเสียใจที่ทำให้เกิดปัญหาทางความปลอดภัย ผมเสียใจอย่างมากต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผู้ขับรถยนต์โตโยต้าต่อมาล่าสุดโตโยต้าได้ประกาศเรียกคืนรถยนต์พรีอุสรวมถึงรุนล่าสุดและรถไฮบริดรุ่นอื่นด้วย 437,000 คัน เพื่อที่จะซ่อมแซมระบบห้ามล้อที่บกพร่องภายในญี่ปุ่น 223,000 คัน และภายในอเมริกา 147,500 คัน
การเรียกคืนรถยนต์ของโตโยต้ากำลังกระทบต่อรถยนต์หลายรุ่นภายในหลายภูมิภาคและได้สร้างความวิตกกังวลต่อลูกค้าว่ารถยนต์ของพวกเขาจะปลอดภัยหรือไม่ อกิโอะ โตโยดะ ได้บอกแก่นักข่าว ณ การแถลงข่าวเรียกคืนรถยนต์อย่างเร่งรีบภายในนาโกย่า ใกล้สำนักงานใหญ่ญี่ปุ่นของบริษัท ว่า ” เราเสียใจอย่างมาก” เขาได้เปิดเผยว่าเขาได้ตัดสินใจที่จะพูดกับสื่อ ภายใต้ความพยายามจะสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของโตโยต้า เขาเชื่อว่าบริษัทจะได้ความไว้วางใจคืนมาในไม่ช้า เขาได้กล่าวว่า “เชื่อผม” รถยนต์โตโยต้าปลอดภัย “เราจะให้ลูกค้าเป็นหนึ่งอยู่เสมอ”อกิโอะ โตโยดะ

Cr : รศ สมยศ นาวีการ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *