jos55 instaslot88 Pusat Togel Online กิติมา อมรทัต  ไร่นาน อรุณรังษี สองปัญญาชนมุสลิมร่วมสมัย (21) - INEWHORIZON

INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

กิติมา อมรทัต  ไร่นาน อรุณรังษี สองปัญญาชนมุสลิมร่วมสมัย (21)

กิติมา อมรทัต  ไร่นาน อรุณรังษี สองปัญญาชนมุสลิมร่วมสมัย (21)

จรัญ มะลูลีม

ปัญญาซะอฺดี (ต่อ)

ซะอฺดีเชื่อว่าการบรรลุถึงความรักทางจิตวิญญาณที่สูงส่งเช่นนั้นไม่ใช่ความรักชนิดต่ำๆ ทางโลกียะ  แต่เป็นความลับเร้นของความสมบูรณ์ทางศีลธรรมของมนุษย์   เหมือนอย่างที่บรรดานักปราชญ์และผู้ถึงซึ่งวิชญาณจักพึงได้รับ  มันเป็นความรักที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจที่ปราศจากสนิมภายในและปลุกจิตวิญญาณให้มีชีวิตชีวาขึ้น   ในเรื่องนี้ท่านกวีได้ครวญออกมาว่า

“จิตใจคือกระจกของพระผู้ที่ไม่อาจรู้จักได้ในสภาพที่กระจกนั้นไร้ซึ่งสิ่งแปดเปื้อน”

การบรรลุถึงความรักเช่นนั้น ซะอฺดีเชื่อว่า “ผู้ที่ไม่เคยได้ดื่มไวน์แห่งความรัก เปรียบได้ดังผู้ไม่เคยได้รับความชื่นชมในสิ่งที่ชีวิตได้เสนอให้ในโลกนี้”

ซะอฺดีคิดว่าสภาพจิตใจที่บรรลุถึงความรักดังกล่าวนั้นย่อมแตกต่างจากความรู้สึกที่เพียงแต่ชื่นชมยินดีทางด้านร่างกาย  เพราะความรักทางจิตวิญญาณนั้นสูงส่งไกลเกินกว่าราคะ  ความรักอยู่ในความบริสุทธิ์ไม่อาจที่จะบรรลุถึงได้หากชีวิตนี้เต็มไปด้วยมลภาวะของความเห็นแก่ตัว  และความอยากความใคร่ทางด้านกายภาพท่านจึงได้อุทานออกมาว่า

“โอ้ซะอฺดี ความรักและความใคร่ไม่อาจเป็นสิ่งเดียวกันได้  ปีศาจร้ายไม่สามารถเข้าถึงบรรดามะลาอิกะฮ์ (อรูปวิญญาณ) ที่กำลังอยู่ในภาวะนมัสการได้”

บนพื้นฐานดังกล่าวนี้ ท่านเชื่อว่าความรู้ใดก็ตามที่มิได้นำมนุษย์ไปสู่ความรักที่แท้จริงนั่นคือไม่ถึงซึ่งเทียบได้กับทูตสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว  ความรู้นั้นก็มิได้เป็นสิ่งใด  นอกจากความโง่เขลาและความหลงผิดที่สุดเท่านั้นเอง

“ซะอฺดีชำระล้างแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าไปหมดสิ้น เว้นแต่ฉายาของพระองค์เท่านั้น

ความรู้ซึ่งมิได้นำไปสู่สัจธรรม คืออวิชชา”

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นคุณธรรมทางด้านศีลธรรมทีพบในผลงานของซะอฺดีซึ่งไม่ค่อยจะได้พบง่ายนักในบรรดากวีคนอื่นๆ ซะอฺดีมีความกล้าหาญในการอธิบายสัจธรรม  กล้าพูดความจริงต่อบรรดาผู้ปกครองที่อธรรมและผู้อยู่ในอำนาจในยุคสมัยของท่านเพราะบุคคลเหล่านั้นบางคนไม่ใส่ใจใยดีต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า  อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยคุณธรรมจอมปลอมซึ่งมิใช่ออกมาจากความบริสุทธิ์ใจ   กวีในสมัยนั้นแต่งบทสรรเสริญผู้มีอำนาจ  แต่งานของซะอฺดีกลับตรงกันข้าม  เป็นการสั่งสอนศีลธรรมและคติธรรมต่อบรรดาผู้ปกครอง  และยกย่องคนดีมีศีลธรรมตามความเป็นจริง   ทั้งนี้เพราะซะฮฺดีไม่ใช่กวีที่ประจบประแจงซึ่งมีแต่ความสอพลอต่อผู้มีอำนาจ    และยกย่องสดุดีกันจนเกินขอบเขตของความเป็นจริง  แต่ซะอฺดีแนะนำตักเตือนด้วยความจริงใจ  และบริสุทธิ์ใจต่อบุคคลที่อยู่ในอำนาจเหล่านั้น   ท่านได้เตือนให้บุคคลเหล่านั้นได้สังวรในความไม่มั่นคงของอำนาจและความมั่งมีศรีสุขที่เกิดจากวัตถุ    และชี้ให้เห็นถึงชะตากรรมอันเลวร้ายที่จะบดขยี้ทรราชทั้งหลาย  ซะอฺดีใช้ภาษาตักเตือนหรือลงแส้อย่างเมตตา   ท่านพยายามดึงความสนใจของผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นให้มาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและให้ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า    พร้อมทั้งให้ความเคารพต่อกฎแห่งความยุติธรรมและอุทิศตนแก่การกระทำคุณงามความดี   ซะอฺดีได้กล่าวว่า “คนเราไม่สามารถพูดออกมาอย่างกล้าหาญได้ทุกคนดอก   แต่ซะอฺดีคือผู้ที่มีอิทธิพลเหนือถ้อยคำเหล่านั้น”

ความศรัทธาในศาสนาของซะอฺดีและความเชื่อมั่นในหลักการของศาสนาได้ปรากฎในหนังสือของท่านเรื่องเตาฮีดียะฮ์ ซึ่งในเรื่องนั้นได้สรรเสริญเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวและท่านได้แต่งกวีสรรเสริญท่านศาสนทูต (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)  ท่านได้อุทิศเพื่อศาสนทูตและบรรดาผู้สืบทายาทของท่าน  ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความรักความภักดีที่ได้ยอมพลีอุทิศตนอย่างหมดหัวใจโดยเน้นให้เห็นถึงทางรอดที่จะต้องดำเนินชีวิตตามรอยเท้าของท่านศาสดาโดยกล่าวว่า

“ซะอฺดี ไม่เคยคิดว่าทางแห่งความเที่ยงธรรมที่จะปฏิบัติตามได้จะอยู่ที่ใด  นอกจากที่จะผ่านตามรอยเท้าแห่งวิถีทางของมุศฏอฟาผู้เป็นศาสนทูตอย่างเดียวเท่านั้น”

อย่างไรก็ตามแม้ว่าซะอฺดีจะเป็นผู้ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา   แต่ลักษณะที่เด่นชัดก็คือรักเสรีภาพและมีจิตใจกว้างขวางเห็นอกเห็นใจมนุษย์ทั้งมวล  ถือว่ามนุษย์เหล่านั้นอยู่ในสภาพที่เท่าเทียมกันไม่มีมิตรและศัตรูเพราะให้ความรักแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน   จะมีบ้างที่ซะอฺดีคัดค้านก็คือผู้ปกครองที่อยุติธรรมและหน้าไหว้หลังหลอกที่ใช้ศาสนาเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง   ซะอฺดีถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นชาติพันธุ์จากพระผู้เป็นเจ้า ท่านแสดงความรักและเชิดชูฐานะศักดิ์ศรีของมนุษย์   ท่านทำตัวเป็นผู้ประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับสันติภาพถาวรและหลักมนุษยธรรมโดยถือว่ามนุษย์ทุกคนมาจากสภาพอันเดียวกัน   ต้องมีเสรีภาพและทุกประชาชาติจะต้องมีชีวิตอย่างเป็นเอกภาพ   จะต้องไม่มีความแตกต่างใด ๆ มากีดกันสังคมมนุษยชาติ  ฉะนั้นจึงรับผิดชอบในอันที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่ประชาชาติผู้อ่อนแอและขาดที่พึ่งและมีความปรารถนาที่จะฟื้นฟูสภาพของมนุษย์ให้อยู่ในฐานะที่สูงส่ง ท่านกล่าวว่า

“ถ้าท่านไม่ยอมรับการทำงานหนัก และแรงงานของคนอื่นๆ แล้วไซร้ ท่านก็ไม่อาจที่จะอ้างได้ว่าตัวท่านเองเป็นมนุษย์”

ซะอฺดีมีความสามารถในการใช้ถ้อยคำ ถือว่าเป็นนายของถ้อยคำเลยทีเดียว  และเนื่องจากความรอบรู้ในวิชาการด้านต่างๆ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างกว้างขวางจึงทำให้มีความเข้าใจอย่างเป็นสากล   สิ่งเหล่านี้นับเป็นลักษณะพิเศษในตัวทำให้กลบจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยใดๆ ที่จะพบเห็นได้ในตัว   เพราะเหตุว่าเสียงของซะอฺดีที่ปรากฎออกมานั้นแทนเสียงของมนุษย์คนอื่นๆ ที่มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ จึงทำให้ความหวานซึ้งแห่งถ้อยคำของซะอฺดีไม่มีขอบเขตจำกัด  ขับขานลำนำกวีออกมาในอุทยานแห่งอัจฉริยภาพซึ่งเต็มไปด้วยเสียงร้องที่หวานจับใจเหมือนดังเสียงนกการะเวกที่กำลังร้องเพลงอยู่ในสวน  ซึ่งกลบเสียงนกอื่นๆ ให้เงียบหายไปดุจเสียงใบ้ของนกกระสา  ฐานะของซะอฺดีนับว่าสูงส่งในโลกของบทกวีและในหมู่นักวรรณคดี  เป็นความไพเราะและความคิดที่สูงส่งประณีตลึกซึ้งซึ่งสั่นสะเทือนความรู้สึกของมนุษยชาติทั้งมวล  มีอิทธิพลทั้งต่อวรรณคดีเปอร์เซีย  และนักคิด นักเขียนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชาวอิหร่านทั่วโลกอีกด้วย จึงทำให้องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ยอมรับให้เกียรติท่านให้อยู่ในฐานะกวีของโลกโดยได้จัดให้มีการประชุมที่เมืองชีราซ ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อเฉลิมฉลองการรำลึกถึง 800 ปีแห่งการกำเนิดของท่าน  นอกจากนั้นในประเทศต่างๆ ก็ได้จัดงานรำลึกในวาระโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยเพื่อเป็นเกียรติแก่ความรู้และปัญญาญาณของมนุษยชาติในนามของท่าน

หลังจากปฏิวัติอิสลามแล้วรัฐบาลอิหร่านมีนโยบายที่จะเชิดชูนักปราชญ์  จึงได้มีการรำลึกถึงนักคิดและกวีผู้นี้  มีการจัดงานรำลึกถึงซะอฺดี  โดยจัดขึ้นที่เมืองชีราซอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเป็นการย้ำรำลึกถึงมติที่ได้รับการยอมรับในการประชุมครั้งที่ 22 ของยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 1984  ด้วยเหตุนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงได้ร่วมมือกันในการรำลึกและสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของยูเนสโก

ซะอฺดีประกอบงานสิลปะอย่างวิจิตรบรรจงเสมือนช่างถักทอพรมชีวิตแห่งยุคสมัยเป็นลวดลายอันละเอียดอ่อนของพฤติกรรมชีวิตมนุษย์ทุกแง่ทุกมุมของทุกชนชั้น    เป็นทั้งผู้สะท้อนภาพพจน์มนุษย์อย่างปราดเปรื่อง  และเป็นทั้งผู้ถักทอหรือผู้จักสานเส้นใยแห่งชีวิตอย่างรอบคอบสุขุมคัมภีรภาพ เป็นทั้งผู้คลี่พรมชีวิตแห่งยุคสมัยให้ปรากฎแก่สายตาชาวโลกตลอดไป  สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ของการต่อสู้อันยาวนาน   ระหว่างฝ่ายธรรมและอธรรมหรือระหว่างกลุ่มของผู้ถูกบังเกิดที่ดีที่สุด (ค็อยรุล บะรียะฮ์) กับกลุ่มผู้ปฏิเสธหรือผู้สัปปลับแห่งยุคสมัย (มุนาฟีกีน)

“การหลับใหลไปครึ่งวันของผู้ปกครองที่อยุติธรรมนั้นดีกว่าการตื่นของเขาเพื่อกดขี่ผู้อื่น   และหากเขาตายลงได้ก็ย่อมจะดีกว่าที่เขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยการกดขี่”

“อย่าหวาดวิตกและทุกโศกต่อการงานที่ยุ่งยากเลยเพราะแท้จริงแล้วน้ำพุแห่งชีวิตนิรันดร์นั้น  ย่อมแฝงอยู่ในความเร้นลับเสมอ    พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาปรานีได้ทรงประทานความโปรดปรานแฝงเร้นอยู่ในการงานที่ยุ่งยากลำบากเสมอเพื่อฝึกฝนความอดทน  เพราะความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา   มันเป็นเสมือนยาดำอันขมขื่นที่จะบำบัดโรคภัยต่างๆ ให้ชีวิตถึงซึ่งความหวานชื่นได้

“ผู้ใดที่ละเมิดฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อหวังเอาใจมวลมนุษย์ผู้ถูกบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้ว  พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงทำให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงบังเกิดขึ้นมานั่นแหละนำเอาความทุกข์ยากมายื่นให้แก่เขา  และจะนำเอาความเสียหายมาให้แก่โลกได้ในที่สุด”

“ลาที่ว่าโง่แต่ยังช่วยบรรทุกสัมภาระให้เจ้าของของมันได้นั้น  ย่อมดีกว่าสิงโตที่คอยซุ่มจะทำลายผู้คนอยู่ร่ำไป”

“ความยิ่งใหญ่ของบุคคลอยู่ที่สติปัญญาและความประพฤติที่ดีงามบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อผู้อื่น  มิใช่อยู่ที่อายุขัยขวบปี    อำนาจก็เช่นกัน  ย่อมอยู่ที่การทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยชอบธรรม   หาไม่แล้วก็ไร้ประโยชน์  มันมิได้อยู่ที่ทรัพย์ศฤงคารหรือตำแหน่งใดๆ ของบุคคลนั้น

สุดท้ายนี้ เราหวังว่าปัญญาซะอฺดีซึ่งได้สะท้อนจากผลงานที่ยิ่งใหญ่คือกุลิสตานและบูสตาน จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวรรณคดีของประเทศเรา   และจะได้จรรโลงอยู่คู่บรรณพิภพตลอดไปชั่วกาลนาน  เพราะเหตุว่าสอดคล้องกับหลักการแห่งศาสนาสากลในการพัฒนามนุษย์เข้าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ด้วยความเคารพนับถือ

อาจารย์ ดร.ไรน่าน อรุณรังษี (เขียนในนามคณะผู้แปล ซึ่งประกอบด้วยดร.กิติมา อมรทัตและ ดร.จรัญ มะลูลีม)

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *