INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

การวางแผนของกลุ่มธุรกิจ

การวางแผนของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มของบริษัทมิตซูบิชิ เป็นคอนกอมเมอเรตญี่ปุนประกอบด้วยธุรกิจอิสระ
ที่หลากหลาย ร่วมตราสินค้ามิตซูบิชิ เครื่องหมายการค้า และมรดก เรา เรียกันว่า มิตซูบิชิ เคเรตสึ โดยทั่วไปบริษัทเหล่านี้สืบสายเลือดจากไซบัตสึ
บริษัท 25 บริษัทลำดับสูงสุดเป็นสามชิกของสโมสรวันศุกร์ และประชุมกันทุกเดือน
มิตซูบิชิ ได้ใช้กลยุทธ์การกระจายแบบคอมกอมเมอเรต – การ
กระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท การกระจาย
ธุรกิจแบบคอมกอมเมอเรตเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างหนึ่งเกี่ยวพันกับการเพิ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวพันกันกับธุรกิจที่มีอยู่ การเพิ่มธุรกิจใหม่แตกต่างอย่างสำคัญจากธุรกิจในขณะนี้ของบริษัท การกระจายธุรกิจแบบ
คอนกอมเมอเรตส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานเหตุผลของการขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวพันกันมีศักยภาพที่ดึงดูดมาก
การปรากฏและการเจริญเติบโตของคอนกอมเมอเรตสามารถเข้าไจได้อย่างถูกต้องเป็นความต่อเนื่องของวิวัฒนาการของบริษัทอุตสาหกรรม
อเมริกัน ตลอดช่วงเวลาร้อยปีที่แล้ว การวิวัฒนาการนั้นได้สังเคราะห์และ
นำเสนอโดยอัลเฟรด แชนดเลอร์ ภายในหนังสือและบทความของเขา
กลยุทธ์การกระจายธุรกิจของบริษัทอาจจะแบ่งได้เป็นการกระจายธุรกิจที่เกี่ยวพันกัน – เกาะกลุ่ม และการกระจายที่ไม่กี่ยวพ้นกัน – ไม่เกาะกลุ่ม การ
กระจายธุรกิจแบบเกี่ยวพันกันเป็นการการกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจเดิมของบริษัท การเชื่อมโยงนี้จะอยู่บนรากฐานของการใช้การผลิต การตลาด และเทคโนโลยีร่วมกัน การกระจายธุรกิจแบบไม่เกี่ยวพันกันเป็นการกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจเดิมของบริษัท

เจ็นเนอรัล อีเลคทริค จากหลอดไฟฟ้าไปสู่คอนกอมเมอเรตข้ามชาติอย่างไร จากการคิดค้นหลอดไฟฟ้า ไปสู่ลำดับสูงสุดของโลกธุรกิจ
เจ็นเนอรัล อีเลคทริค ได้เดินทางมายาวนาน พวกเขาเป็นบริษัทที่มีกระจายธุรกิจอย่างมาก
เจ็นเนอรัล อีเลคทริค คำย่อโดยทั่วไปที่เรียบง่ายคือ จีอี เป็นคอนกอมเมอ
เรตอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่สุดภายในอเมริกา บริษัทก่อตั้งโดยโทมัส เอดิสัน ผู้คิดค้นหลอดไฟฟเมื่อ ค.ศ 1892 ภายใต้ชื่อ เอดิสัน เจ็นเนอรัล อีเลคทริค คอมพานี จีอีเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดและกระจายธุรกิจมากที่สุดภายในโลก ผงิตภัณฑ์ของพวกเขามีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเลคโทรนิค เครื่องยนต์เครื่องบิน หัวรถจักร เป็นต้น จีอีได้ถูกมองเป็นคอนกอมเมอเรตบรรลุความสำเร็จมากที่สุด และเป็นคอนกอมเมอเรตมายาวนานก่อนที่มันจะกลายเป็นโดยทั่วไปภายใน ค.ศ 1960
โทมัส เอดิสัน ได้ถูกยกย่องอย่างกว้างขวางเป็นอัฉริยะคนหนึ่ง ทั้งเป็นนักคิดค้นและนักธุรกิจ และมันเป็นวิสัยทัศน์ของเขาที่วางรากฐานเพื่อเจ็นเนอ
รัล อีเล็คทริค เมื่อ ค.ศ 1890 โทมัส เอดิสัน เริ่มต้นบริษัทนำธุรกิจที่หลากหลายของเขา
รวมเข้ากันด้วยกันทุกอย่างภายใต้หลังคาเดียว และเรียกมันว่าเอดิสัน
อีเลคทริค คอมพานี สองปีต่อมาเอดิสันได้รวมกับคู่แข่งขันของเขา โทม้ส ฮูสตัน
คอมพานี และพวกเขาเรียกบริษัทใหม่ว่าเจ็นเนอรัล อีเลคทริค คอมพานี
การคิดค้นหลายอย่างของโทมัส เอดิสัน ได้สร้างกระดูกสันหลังของบริษัท หลอดไฟฟ้า การส่งกำลัง อุปกรณ์การแพทย์ และการขนส่ง เป็นทุกด้านที่
โทมัส เอดิสันถือสิทธิบัตร และสร้างเป็นบริษัทเล็ก และเป็นทุกด้านที่คอน
กอมเมอเรตวันนี้มีการถือครองอยู่
แต่กระนั้นภายหลัง 130 ปีของการดำเนินงานเป็นคอนกอมเมอเรต จีอี
ได้วางแผนแยกธุรกิจของพวกเขาเป็นบริษัทอิสระสามบริษัท การบิน
การดูเเลสุขภาพ และพลังงาน ทำให้การดำเนินงานเรียบง่ายลงและลด
หนี้สินลง

เจ็นเนอรัล อีเลคทริค แข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แนะนำ เครื่องมือการวางแผนกลุ่มธุรกิจ เรียกว่า ตารางจีอี-แมคคินซีย์ ตารางนี้
อยู่บนพื้นฐานของตารางบีซีจี
ตารางนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างเจ็นเนอรัล อีเล็คทริค และแมคคินซี่ย์ แอนด์ คอมพานี เมื่อ ค.ศ 1970 เจ็ยเนอรัล อีเล็คทริค กำลังบริหารกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ใตและซับซ้อนมากของของผลิตภัณที่ไม่เกี่ยวพันกัน จีอี มีหน่วยธุรกิจอยู่ 150 หน่วย และไมพอใจต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ณ เวลานั้น บริษัทพึ่งพาการคาดคะนกระแสเงินสดในอนาคต การเจริญเติบโตของตลาดในอนาคต หรือการคาดคะนอนาคตอย่างอื่น เพื่อการตัดสินใจลงทุน วิธีการที่ไว้วางใจไม่ได้ของการจัดสรรทรัพยากร ดังนั้นจีอีได้ปรึกษากับแมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี ผลลัพธ์คือตารางจีอี – แมคคินซี่ย์เก้าช่อง
ทำนองเดียวกับตารางบีซีจี ตารางจีอี – แมคคินซีย์ ช่วยให้บริษัททำการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนภายในธุรกิจที่หลากหลายของพวกเขา แต่ไม่
เหมือน
ตารางบีซีจีสี่ช่อง มันเป็นตารางเก้าช่อง ยิ่งกว่านั้นตารางบีซีจีใช้การเจริญ
เติบโตของตลาด และส่วนแบ่งตลาดเป็นปัจจัยสองตัวประเมินหน่วยธุรกิจ
แต่ตารางจีอีใช้ปัจจัยสองตัวคือ จุดแข็งทางธุรกิจ – ฐานะการแข่งขัน และความดึงดูดของอุตสาหกรรม ประเมินหน่วยธุรกิจ เพื่อที่จะวางตำแหน่งภายในตาราง การประเมินปัจจัยสองตัวนี้จะเแบ่งเป็นสามระดับคือ จุดแข็งทางธุรกิจ
– ฐานะการแข่งขันเข้มแข็ง ปานกลาง และอ่อนแอ และความดึงดูดของอุตสาหกรรมสูง ปานกลาง และต่ำ วงกลมจะหมายถึงอุตสาหกรรม ขนาดของกลมจะแสดงถึงขนาดของอุตสาหกรรม เสี้ยวภายในวงกลมจะเป็นส่วนแบ่งตลาดของหน่วยธุรกิจภายในอุตสาหกรรม
ตารางจีอีได้ถูกเรียกกันว่าเป็นตารางไฟจราจรด้วย เพราะว่า ตารางนี้จะแบ่งพื้นที่เป็นสามส่วนเหมือนกับสีเขียว สีเหลือง สีแดง ของไฟจราจร ช่องสี่เหลี่ยมสามช่องทางมุมซ้ายล่างจะเป็นพื้นที่สีแดง ช่องสี่เหลี่ยมสามช่องตรงกลางจะเป็นพื้นที่สีเหลือง และช่องสี่เหลี่ยมสามช่องทางมุมขวาบนจะเป็นพื้นที่สีเขียว บริษัทควรจะลงทุนและเจริญเติบโตหน่วยธุรกิจภายในพื้นที่สีเขียว ลงทุนอย่างระมัดระวังกับหน่วยธุกิจภายในพื้นที่สีเหลือง และไม่ลงทุนกับหน่วยธุรกิจภายในพิ้นที่สีแดง หน่วยธุรกิจที่อยู่ภายในพื้นที่สีเขียวจะถูกเรียกว่าผู้ชนะ และหน่วยธุรกิจที่อยู่ภายในพื้นที่แดงจะถูกเรียกว่าผู้แพ้

ตารางนโยยายทิศทาง บางครั้งเรียกกันว่าตารางจีอี-แมคคินซีย์ เป็นตารางการวางแผนกลุ่มธุรกิจอย่างหนึ่งเป็นวิถีทางของการแยกประเภท และลำดับความสำคัญของโอกาส ตารางนี้ได้ถูกพัฒนาโดยเชลล์ อิน
เตอร์แนชั่นแนล เคมีคอล มันไดัถูกใช้อย่างกว้างขวางมักจะรวมกับตารางอื่น แม้ว่าเกณฑ์ถูกรับรู้ต้นกำเนิดเพื่อการใช้ภายในอุตสาหกรรมเคมี หลักการสามารถปรับใช้ได้ง่ายต่ออุตสาหกรรมอื่น
ดีพีเอ็ม ได้ปรับปรุงจาก
ตารางซีบีจี และตารางจีอี-แมคคินซี่ย์ ทำนองเดียวกับตารางจีอี-แมคคินซี่ย์ ตำแหน่งของหน่วยธุรกิจ
ภายในช่องใดก็ตามของตารางแสดงการตัดสินใจทางกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
ธุรกิจแต่ละอย่างของบริษัทถูกวางตำแหน่งภายในช่องของดีพีเอ็ม ขึ้นอยู่กับคะแนนของแกนแต่ละแกนสองแกนของดีพีเอ็มคือ แกนตั้งวัดตำแหน่งการแข่งขันในขณะนี้ของบริษัท ความสามารถแข่งขันของบริษัท และแกนนอนวัดความสามารถทำกำไรของตลาด โอกาสทำกำไรของตลาด
ดีพีเอ็มเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจเราควรจะลงทุนอะไรและทิศทางที่บริษัทของของเราควรจะใช้ เชลล์ ได้พิจารณาว่าการสร้างแผนกลยุทธ์อย่างเดียวไม่ได้ผลภายในสภาพแวดลัอมที่เปลี่ยนแปลง เชลล์ ได้พยายามพัฒนาสถานการณ์หลายอย่างบนพื้นฐานของสมมุติฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอนาคตจำนวนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้อาจจะมองในแง่ดี มองในแง่ไม่ดี และเส้นตรง
ชื่อเรียกภายในช่องเก้าช่องของตารางดีพีเอ็ม แสดงทางเลือกของกลยุทธ์ที่เป็นไปได้
ไม่ลงทุน : เลิกธุรกิจหรือย้ายทรัพย์สินเหล่านี้ให้รวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
ถอนตัวเป็นระยะ : ย้ายเงินสดไปยังหน่วยธุรกิจที่มีศักยภาพสูง
สร้างเงินสด : รีดนมเพื่อการขยายตัวที่ไหนก็ตาม
ผู้คุ้มครอง : คล้ายกับวัวเงิน รีดนมกับมันและไม่ผูกพันทรัพยากรมากขึ้น
เจริญเติบโต : เจริญเติบโตตลาดโดยการมุ่งทรัพยากรเพียงแค่เพียงพอ
ทุ่มการลงทุนหรือถอนตัว : วางเดิมพันกับหน่วยธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่ออนาคต
พยายามมากขึ้น : อาจจะเสี่ยงภัยช่วงเวลาที่นานขึ้นแต่ใช้ได้ในขณะนี้
ผู้นำ : ทรัพยากรที่สำคัญจะถูกมุ่งไปยังหน่วยธุรกิจ

Cr : รศ สมยศ นาวีการ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *