INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

การซ้อมรบทางอากาศของสหรัฐฯในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เท่ากับเป็นการทำให้โอลิมปิกเกมส์อยู่ในหมอกควันของสงคราม

มกราคม 20, 2018